"Historia"

Öråker omnämns första gången redan 1364 i de medeltida skrifterna.

 I Vadstena klosters jordebok nämns att Öråker och elva andra gårdar hade detta år skänkts av riddaren Anund Jonsson Lejonansikte till klostret efter en uttalad önskan av hans avlidna hustru. Gården tillhörde Vadstena kloster till Gustav Vasas reduktion på 1500-talet. Gården kom så småningom att ingå under Lennartsnäs Säteri som bildades 1647 av fältherren Lennart Torstensson som förlänats området genom sina insatser under Gustav II Adolfs härtåg i Tyskland.

Området har dock haft betydelse även innan dess. Tre stenrösen, några av de större i Mälarområdet, vittnar om att området hade en roll redan under bronsåldern. Rester av medeltidsbyn Tuna och Asker finns även kvar att skåda.

Utmed vägen till Öråker passerar man bla ett fd dragontorp och Tingelsten, idag ett bostadshus byggd på en grund från 1600-talet. Byggnaden tros ha fungerat som häkte vid något tillfälle. På höjden bakom herrgården syns väderkvarnen, idag bostadshus, som togs ur drift på slutet av 1800-talet då vingarna blåste av under en storm. Ett vackert magasin, sannolikt uppfört under 1700-talet, flankerar huvudbyggnaden. Huvudbyggnaden på Örakers Gård består av en herrgård och två fristående flyglar. Den ursprungliga herrgården låg mellan flyglarna vid vattnet. Byggnaden blev helt förstörd av en brand  1780 och nuvarande gods (som på bilden) transporterades från Finland och byggdes på plats av köpmannen Magnus Björkman som köpte Öråker 1790. De två flyglarna dateras från tidigare, någon gång under 1600 talet.

Efter Magnus Björkmans död köptes gården 1831 av greve PG av Ugglas. 1908 tog Lizinka Dyrssen, född av Ugglas, gift med amiral Wilhelm Dyrssen, över gården. Sedan dess har gården förvaltas av nya generationer av samma familj. Idag drivs gården av Ebba Horn ihop med hennes man Ben Craven.